ማስታወቂያ

ለነባር የክረምት ትምህርት ተማሪዎች በሙሉ

በወልቂጤ ዩኒቨርስቲ በክረምት መርሀ-ግብር ትምህርታችሁን ለምትከታተሉ ነባር

Read more ...

ለሪሚዲያል (REMEDIAL) ትምህርት ፈላጊዎች በሙሉ

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በ2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን  የሪሚዲያል (REMEDIAL)  ትምህርት ፈላጊዎችን ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መስፈርት መሰረት ተቀብሎ ማስተማር ይፈልጋል፡፡

Read more ...

ለሥልጠና ፈላጊዎች በሙሉ

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ (ICT) ዳይሬክቶሬት በሥሩ ባሉት በCISCO እና በHuawei ዓለም አቀፍ አካዳሚዎቹ አማካኝነት ሥልጠናዎችን በማታ እና በሳምንቱ መጨረሻ (ቅዳሜና እሑድ) መርሐ ግብር በአነስተኛ ክፍያ ለመሥጠት ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲው ውጭ ያላችሁ የማኅበረሰብ አካላት በመመዝገብ ሥልጠናው ላይ መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን።

Read more ...

በተማሪዎች ህብረት ስራ አስፈፃሚ (ዘርፎች) የሚከናወኑ ተግባራት

 1. አካዳሚክ ዘርፍ
 • የየኮሌጁን አካዳሚክ ተጠሪዎች (የዲፓርትመንት እና ኮሌጅ ኮሚቴ)መከታተልና ተጠናክረው እንዲሰሩ ማድረግ፣
 • በተማሪዎች መካከል ችግር ፈቺ የጥናታዊ ፅሁፎችና ፈጠራ ሥራዎች ውድድር ማካሄድ፣
 • በትምህርት መርሀ ግብሩ በፈቃደኝነት አገልግሎት የሠጡ ተማሪዎችን በሥራቸው እውቅና እንዲያገኙ ማድረግ፣
 • የመማር ማስተማሩ ሂደት በአግባቡ መካሄዱን ይከታተላል
 • ተማሪዎች በት/ት ጉዳይ የሚገጥሟቸውን ችግሮች አብሮ ይፈታል
 1.  የመረጃና ህዝብ ግንኙነት ዘርፍ
 • አጠቃላይ የህብረቱን እንቅስቃሴ ለተማሪዎች በተለያዩ መንገዶች ማሳወቅ
 • የተለያዩ ክበረ በአላት እና የተማሪዎች ባእላትን ያዘጋጃል
 • ህብረቱን ከ ዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት አካላት ጋር እና ከተማሪው ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዲኖረው ማድረግ
 • ልዩ የፓናል ውይይት ያዘጋጃል እንግዶችንም ይጋብዛል
 • ህብረቱ ዓመታዊ መጽሔት እንዲኖረው ማድረግ፣
 • የተለያዩ የኪነ ጥበባት መድረኮችን ማዘጋጀት፣
 1. የጠቅላላ አገልግሎት ዘርፍ
 • አጠቃላይ የተማሪዎች አገልግሎቶቸን መከታተል እንደ አስፈላጊነቱ ሀሳቦችን መጠቆም
 • የተማሪ መገልገያ ቁሳቁሶች እንደአስፈላጊነቱ እንዲጠገኑ ከሚመለከተው አካል ጋር መስራት፣
 • ልብስ ንጽህና ሊሰጡ የሚችሉ አካላትን ማስገባት፣
 • በየህንጻው ያሉ መጸዳጃ ቤቶችና መታጠቢያዎች ስራ እንዲጀምሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣
 1. የዲሲፕሊን ጉዳዮች ዘርፍ
 • ተማሪውን በሚመለከቱ የዲስፕሊን ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ ይሆናል
 • ተቀዋሙ የሚያወጣውን የተማሪዎች መተዳደሪያ ደንብ ለተማሪው ያሳውቃል
 • በተለያዩ የዲሲፕሊን ጉዳዮች ላይ ከተማሪዎችና ከጠቅላላው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጋር አብሮ መስራት፣
 • ዲሲፕሊን ጥፋት ለሚፈፅሙ ተማሪዎች የተቋሙ ሰራተኞች በቂ መረጃ በማጠናቀር ከጥፋታቸው እንዲማሩ ማድረግና አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ፣
 1. የምግብ ዘርፍ
 • ምግብ ሜኑ አቅርቦት ግዢ በተመለከቴ ከሚመለከተው ክፍል ጋር በመሆን በሂደቱ ይሳተፋል
 • የምግብ ሜኑ በተማሪዎች ፍላጎት እና በጀት መጠን መሰራቱን ከሚመለከተው ጋር በመሆን ያረጋግጣል፤
 • የሚቀርበው ምግብ፤ጥራት እቃዎች ንጽህና በአግባቡ መሆኑን በየቀኑ ያረጋግጣል
 • ከምግብ ጋር ለሚፈጠሩ ችግሮች ከሚመለከተው ክፍል ጋር አፋጣኝ መፍትሄ ይፈልጋል
 • ለተማሪዎች የተመደበ በጀት በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉን አግባብነት ካለው አካል ጋር በመሆን ይቆጣጠራል፤
 1. .ስፖርትና መዝናኛ ዘርፍ
 • በዲፓረትመንት እና በኮሌጆች ተማሪዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክሩ ስፖርታዊ ውድድሮቸን ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ያዘጋጃል
 • በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የተለያዩ የስፖርት እና የመዝናኛ ፌስቲቫሎቸ እንዲዘጋጁ ያደርጋል
 • አስፈላጊ የሆኑ የስፖርት እና የመዝናኛ ቦታዎች ያመቻቻል
 • ተማሪዎች የመዝናኛ አገልግሎት እንዲያገኙ አመቺ ሁኔታዎችን ይፈጥራል
 • ተማሪዎች በተለያዩ ስፖርቶች እንዲሳተፉ ያበረታታል
 1. .የበጎ አድራጎት ዘርፍ
 • በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸውን ተማሪዎች ተጨባጭ ሁኔታ አጥንቶ የሚደገፉበትን መንገድ ያመቻቻል፡፡
 • ተማሪዎች በቋሚነት ሊረዱ የሚችሉ አገልግሎቶችን ይሰጣል፣
 1. የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ
 • በህገ መንግስቱ የተደነገጉ የሴቶች መብቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ሴት ተማሪዎች መሰረታዊ መብቶች መከበራቸውን ይከታተላል ያስከብራል
 • ሴት ተማሪዎች የሚደርስባቸውን የአካል እና የስነ-ልቦና ጥቃት በማጥናት ይከላከላል፤ የምክር አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል
 • ሴት ተማሪዎች በትምህርታቸው ውጠየታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ልዩልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በመለየት ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል
 • በውጤታቸው ደከም ያሉ ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርት እንዲገኙ ማድረግ፣
 • አዲስ ተመድበው ለሚመጡ ሴት ተማሪዎች አቀባበል ማድረግና በነባር ሴት ተማሪዎችና መምህራን ትምህርት ማሰጠት፣
 1. የአካል ጉዳተኞች ዘርፍ
 • የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበራቸውን ያረጋግጣል
 • በዶርሚተሪ፤ካፍቴሪያ፤በክሊኒክ፤በላይብረሪና በሌሎችም አገልግሎት አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ልዩ ድጋፍ ማግኘታቸውን ያረጋግጣል
 • አካል ጉዳተኞችን በማሰባሰብ ልዩ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ፣
 • በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እንዲሳተፉ ያደርጋል፣
 1. .የፋይናንስ ጉዳዮች ተጠሪ
 • የህብረቱን ገቢና ወጪዎች ይቆጣጠራል
 • የህብረቱን ሂሳብ በታወቀ የሂሳብ አሰራር መሰረት መንቀሳቀሱን ይቆጣጠራል

   11.ክበባት እና ማህበራት

 • የክበባት እና ማህበራትን መከታተል አዳዲስ ከበቦች እና ማህበራት እንዲኖሩ ድጋፍ ማድረግ
 • ለክበባት እና ማህበራት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት
 • የተለያዩ በዩኒቨርሲቲው ብሎም በህብረቱ የሚሰጡትን በአላት በተሳካ ሁኔታ እንዲከበሩ ማድረግ
 • የስነ-ጽሁፍ ምሽት ያዘጋጃል
 • ለክበባት ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶችን ያፈላልጋል
Copyright © 2023. Wolkite University. Designed by Wolkite University ICT