በተማሪዎች ህብረት ስራ አስፈፃሚ (ዘርፎች) የሚከናወኑ ተግባራት

 1. አካዳሚክ ዘርፍ
 • የየኮሌጁን አካዳሚክ ተጠሪዎች (የዲፓርትመንት እና ኮሌጅ ኮሚቴ)መከታተልና ተጠናክረው እንዲሰሩ ማድረግ፣
 • በተማሪዎች መካከል ችግር ፈቺ የጥናታዊ ፅሁፎችና ፈጠራ ሥራዎች ውድድር ማካሄድ፣
 • በትምህርት መርሀ ግብሩ በፈቃደኝነት አገልግሎት የሠጡ ተማሪዎችን በሥራቸው እውቅና እንዲያገኙ ማድረግ፣
 • የመማር ማስተማሩ ሂደት በአግባቡ መካሄዱን ይከታተላል
 • ተማሪዎች በት/ት ጉዳይ የሚገጥሟቸውን ችግሮች አብሮ ይፈታል
 1.  የመረጃና ህዝብ ግንኙነት ዘርፍ
 • አጠቃላይ የህብረቱን እንቅስቃሴ ለተማሪዎች በተለያዩ መንገዶች ማሳወቅ
 • የተለያዩ ክበረ በአላት እና የተማሪዎች ባእላትን ያዘጋጃል
 • ህብረቱን ከ ዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት አካላት ጋር እና ከተማሪው ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዲኖረው ማድረግ
 • ልዩ የፓናል ውይይት ያዘጋጃል እንግዶችንም ይጋብዛል
 • ህብረቱ ዓመታዊ መጽሔት እንዲኖረው ማድረግ፣
 • የተለያዩ የኪነ ጥበባት መድረኮችን ማዘጋጀት፣
 1. የጠቅላላ አገልግሎት ዘርፍ
 • አጠቃላይ የተማሪዎች አገልግሎቶቸን መከታተል እንደ አስፈላጊነቱ ሀሳቦችን መጠቆም
 • የተማሪ መገልገያ ቁሳቁሶች እንደአስፈላጊነቱ እንዲጠገኑ ከሚመለከተው አካል ጋር መስራት፣
 • ልብስ ንጽህና ሊሰጡ የሚችሉ አካላትን ማስገባት፣
 • በየህንጻው ያሉ መጸዳጃ ቤቶችና መታጠቢያዎች ስራ እንዲጀምሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣
 1. የዲሲፕሊን ጉዳዮች ዘርፍ
 • ተማሪውን በሚመለከቱ የዲስፕሊን ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ ይሆናል
 • ተቀዋሙ የሚያወጣውን የተማሪዎች መተዳደሪያ ደንብ ለተማሪው ያሳውቃል
 • በተለያዩ የዲሲፕሊን ጉዳዮች ላይ ከተማሪዎችና ከጠቅላላው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጋር አብሮ መስራት፣
 • ዲሲፕሊን ጥፋት ለሚፈፅሙ ተማሪዎች የተቋሙ ሰራተኞች በቂ መረጃ በማጠናቀር ከጥፋታቸው እንዲማሩ ማድረግና አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ፣
 1. የምግብ ዘርፍ
 • ምግብ ሜኑ አቅርቦት ግዢ በተመለከቴ ከሚመለከተው ክፍል ጋር በመሆን በሂደቱ ይሳተፋል
 • የምግብ ሜኑ በተማሪዎች ፍላጎት እና በጀት መጠን መሰራቱን ከሚመለከተው ጋር በመሆን ያረጋግጣል፤
 • የሚቀርበው ምግብ፤ጥራት እቃዎች ንጽህና በአግባቡ መሆኑን በየቀኑ ያረጋግጣል
 • ከምግብ ጋር ለሚፈጠሩ ችግሮች ከሚመለከተው ክፍል ጋር አፋጣኝ መፍትሄ ይፈልጋል
 • ለተማሪዎች የተመደበ በጀት በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉን አግባብነት ካለው አካል ጋር በመሆን ይቆጣጠራል፤
 1. .ስፖርትና መዝናኛ ዘርፍ
 • በዲፓረትመንት እና በኮሌጆች ተማሪዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክሩ ስፖርታዊ ውድድሮቸን ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ያዘጋጃል
 • በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የተለያዩ የስፖርት እና የመዝናኛ ፌስቲቫሎቸ እንዲዘጋጁ ያደርጋል
 • አስፈላጊ የሆኑ የስፖርት እና የመዝናኛ ቦታዎች ያመቻቻል
 • ተማሪዎች የመዝናኛ አገልግሎት እንዲያገኙ አመቺ ሁኔታዎችን ይፈጥራል
 • ተማሪዎች በተለያዩ ስፖርቶች እንዲሳተፉ ያበረታታል
 1. .የበጎ አድራጎት ዘርፍ
 • በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸውን ተማሪዎች ተጨባጭ ሁኔታ አጥንቶ የሚደገፉበትን መንገድ ያመቻቻል፡፡
 • ተማሪዎች በቋሚነት ሊረዱ የሚችሉ አገልግሎቶችን ይሰጣል፣
 1. የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ
 • በህገ መንግስቱ የተደነገጉ የሴቶች መብቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ሴት ተማሪዎች መሰረታዊ መብቶች መከበራቸውን ይከታተላል ያስከብራል
 • ሴት ተማሪዎች የሚደርስባቸውን የአካል እና የስነ-ልቦና ጥቃት በማጥናት ይከላከላል፤ የምክር አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል
 • ሴት ተማሪዎች በትምህርታቸው ውጠየታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ልዩልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በመለየት ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል
 • በውጤታቸው ደከም ያሉ ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርት እንዲገኙ ማድረግ፣
 • አዲስ ተመድበው ለሚመጡ ሴት ተማሪዎች አቀባበል ማድረግና በነባር ሴት ተማሪዎችና መምህራን ትምህርት ማሰጠት፣
 1. የአካል ጉዳተኞች ዘርፍ
 • የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበራቸውን ያረጋግጣል
 • በዶርሚተሪ፤ካፍቴሪያ፤በክሊኒክ፤በላይብረሪና በሌሎችም አገልግሎት አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ልዩ ድጋፍ ማግኘታቸውን ያረጋግጣል
 • አካል ጉዳተኞችን በማሰባሰብ ልዩ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ፣
 • በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እንዲሳተፉ ያደርጋል፣
 1. .የፋይናንስ ጉዳዮች ተጠሪ
 • የህብረቱን ገቢና ወጪዎች ይቆጣጠራል
 • የህብረቱን ሂሳብ በታወቀ የሂሳብ አሰራር መሰረት መንቀሳቀሱን ይቆጣጠራል

   11.ክበባት እና ማህበራት

 • የክበባት እና ማህበራትን መከታተል አዳዲስ ከበቦች እና ማህበራት እንዲኖሩ ድጋፍ ማድረግ
 • ለክበባት እና ማህበራት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት
 • የተለያዩ በዩኒቨርሲቲው ብሎም በህብረቱ የሚሰጡትን በአላት በተሳካ ሁኔታ እንዲከበሩ ማድረግ
 • የስነ-ጽሁፍ ምሽት ያዘጋጃል
 • ለክበባት ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶችን ያፈላልጋል
Copyright © 2024. Wolkite University. Designed by Wolkite University ICT